Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin

 

De gemeente Noordwijk is verdeeld in 12 wijken. Het Zeedorp kent 4 wijken, waarvan Groot Dobbelmannduin er één is. De wijk wordt begrensd door de Huis ter Duinstraat (even nummers), De Prins Hendrikweg en de Oude Zeeweg (even nummers vanaf de Begraafplaats).

De wijkvereniging Groot Dobbelmannduin is opgericht in 2010 en telt momenteel ruim 100 leden (huishoudens).

De vereniging kent activiteiten, een drietal commissies en een bestuur. Hoofddoelstelling van de vereniging is te bevorderen dat bewoners GrootDobbelmannduin een fijne, rustieke en veilige wijk vinden om in te wonen. In contacten met derden ziet de vereniging zichzelf niet zozeer als belangenbehartiger of belangenvertegenwoordiger. Zeker in een wijk als de onze kunnen belangen verschillend beoordeeld of ervaren worden. Bewoners zijn daarbij in het algemeen goed in staat om voor zichzelf op te komen. Om bewoners die eigen belangenbehartiging ook in praktijk te kunnen laten brengen ziet de vereniging een adequate informatie-uitwisseling tussen bewoners en met name de Gemeente als één van haar belangrijkste taken.

Beleid

De Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin heeft de volgende aandachtspunten in haar beleidsplan opgenomen:

  • Veiligheid
  • Infrastructuur
  • Communicatie
  • Bijzondere objecten en wijkkenmerken
  • Sociale elementen: gezelligheid, cohesie en zorg

Veiligheid

Wonen en veiligheid hebben veel met elkaar te maken. Daarom wordt ook hier aan dit onderwerp even wat specifiekere aandacht besteed. De oorsprong van wijkverenigingen ligt niet onbegrijpelijk vaak in de wens van bewoners van een betere bescherming. Samen ben je sterk. Individuele maatregelen als verlichting en goede sloten zijn belangrijk. Belangrijker wellicht is echter de bescherming van vele goedwillende ogen. Ogen die weten wie in de wijk thuishoort en wie niet. Die weten wanneer buren op vakantie zijn. Die weten welke kinderen waar wonen. Maar vooral ook ogen die bereid zijn actie te nemen als ze wat ongewoons constateren. Wij hebben de indruk dat die ogen in onze wijk er volop zijn. Met elkaar is het onze opdracht dat zo te houden.

Financiering

De financiering van de activiteiten van de vereniging gebeurt middels contributies, een jaarlijkse bijdrage van de gemeente en subsidies (bijv. van het Oranjefonds voor de burendag). Voor evenementen wordt zo nodig een individuele bijdrage aan de deelnemers gevraagd. 

Lid  of Vriend worden?

Dat kan! De contributie bedraagt € 10,- per kalenderjaar per adres en kan worden voldaan op rekening NL83 RABO 0157 7762 39 van de vereniging. Contributies mogen in één betaling ook voor meerdere jaren tegelijk worden voldaan. Restitutie vindt in het algemeen niet plaats. Zie voor het downloaden van een aanvraagformulier voor het lidmaatschap onder de rubriek “Leden” op deze website.

Lid kunnen uitsluitend worden bewoners van de wijk Groot Dobbelmannduin. Vriend kunnen worden bewoners ook van elders die een valide privé betrokkenheid hebben bij de wijk en/of haar bewoners. Deze faciliteit is bedoeld voor ex-bewoners, toekomstige bewoners, familieleden en of goede kennissen die frequent in de wijk verblijven of bezoeken.Toelating zowel als verwijdering als “vriend” is een discretionaire bevoegdheid van het bestuur dat besluiten daarover niet behoeft toe te lichten. “Vrienden” hebben vanzelfsprekend geen stemrecht en bij evenementen hebben leden altijd prioriteit. Verder worden “vrienden” (eveneens maximaal 2 per adres) in principe op eenzelfde wijze behandeld als leden.

Privacy

Informatie betreffende de ledenadministratie van de Vereniging Groot Dobbelmannduin (mede ten behoeve van de AVG/GDPR):
In de ledenadministratie van de vereniging worden per lid voor maximaal 2 bewoners de volgende gegevens opgenomen; naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en mailadres.
Deze gegevens worden door het bestuur van de vereniging alleen gebruikt voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden zoals overheidsinstanties, bedrijfsleven of andere verenigingen/stichtingen.
De gegevens van de ledenadministratie worden gebruikt algemene en specifieke emailberichten aan de leden; voor het innen van de contributie envoor het aansluiten op de sociale media van de wijk (WhatsApp en Facebook). Op de website in het afgesloten deel voor leden is het ledenbestand weergegeven met uitsluitend naam en adres. Leden kunnen aangeven hierin niet opgenomen te worden.
Standaard toegang tot de gegevens in de ledenadministratie hebben de leden van het bestuur.
De leden hebben het recht de gegevens, welke onder hun naam geregistreerd staan, bij het bestuur op te vragen en deze zo nodig te laten aanpassen. Het bestuur is verplicht de gegevens te verstrekken en eventuele wijzigingen van de gegevens aan te passen in de ledenadministratie. Zoals hiervoor beschreven kent de vereniging de mogelijkheid “vriend” te worden van de vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot Dobbelmannduin op de kaart